Hoạt động ngoại khóa

Picture1

báo cáo hoạt động NGLL tháng 10 – 2016

  PHÒNG GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO                              CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  LIÊN ĐỘI TRƯỜNG TH SỐ 1 QUẢNG XUÂN                 Độc lập – Tự do – Hạnh…