Thông báo nhà trường

images

Báo cáo hoạt động tháng 9 năm 2016

Trường TH Số 1 Quảng Xuân NĂM HỌC: 2016 – 2017 I. Số lượng 1/ Tổng số học sinh: TS học sinh: 617 / 22 lớp; Nữ: 305; KT: 6 ; trong đó: Tăng: 01, giảm: 02 em – Lớp 1: 104 em, Nữ: 46…